Vi värnar om din personliga integritet

I denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas när du använder BidTrusters webbplats. Vi beskriver även de rättigheter du har som registrerad.

BidTruster AB (”BidTruster”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är en digital tjänstetillhandahållare för den svenska bostadsmarknaden. BidTruster är personuppgiftsansvarig för de personuppgifts¬behandlingar som vi beskriver i denna integritetspolicy. Om du har några frågor kring behandlingen kan du vända dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i denna integritetspolicy.

Utöver denna integritetspolicy kan vi i vissa fall lämna kompletterande information om viss personuppgiftsbehandling till dig, t.ex. i samband med att du laddar ner vår app. Sådan information gäller i så fall i tillägg till vad som anges i denna integritetspolicy.

För att vi ska kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster till dig, t.ex. kontakta dig med anledning av att du fyllt i vårt kontaktformulär, behöver du lämna de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Annars kan det hända att vi inte har möjlighet att tillhandahålla alla tjänster till dig.

1. Vår användning av dina personuppgifter

Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du använder vår webbplats, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med stöd av vilken rättslig grund som behandlingen sker.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Rättslig grund
1. Kontakt och identitetsuppgifter. T.ex. namn, e-post­adress och telefonnummer. Kommunicering. För att kontakta och kommunicera med dig (t.ex. när du lämnat en intresseanmälan eller använder vår chattfunktion). Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna kommunicera med dig.
2. Kommunikation. T.ex. uppgifter vid kommunikation mellan dig och oss. Kommunicering. För att kontakta och kommunicera med dig (t.ex. när du lämnat en intresseanmälan eller använder vår chattfunktion). Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att kunna kommunicera med dig.
3. Uppgifter under punkterna 1–2 ovan. Marknadsföring. T.ex. för att kunna skicka allmän marknadsföring (t.ex. nyhetsbrev) och anpassad marknadsföring till dig (t.ex. information relaterad till dig som mäklare respek­tive bostadsköpare). Intresseavvägning. Vårt berättigade intresse består i att skicka relevant marknadsföring om våra och våra samarbetspartners (t.ex. mäklares) tjänster.
4. Uppgifter under punkterna 1–2 ovan. Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk. T.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig. Intresseavvägning. Vårt berätti­gade intresse består i att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.
Cookies

Utöver vad som anges ovan behandlar vi även personuppgifter om dig genom s.k. cookies när du använder vår webbplats, t.ex. för att underlätta användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplats. Mer information om hur och varför vi använder cookies är tillgänglig genom vår cookiebanner, som visas första gången du besöker vår webbplats.Cookies

Särskilt om samtycke för elektronisk marknadsföring

Om du inte vill ha elektronisk marknadsföring (t.ex. via e-post) rörande våra och våra samarbetspartners (t.ex. mäklares) tjänster kan du, om du ombetts att lämna sådant samtycke, välja att inte samtycka till sådan marknadsföring eller återkalla redan lämnat samtycke. Du kan alltid också motsätta dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Hur vi får personuppgifterna

Vi får personuppgifterna från dig.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med våra koncernbolag, BidTrusters IT-leverantörer (såsom driftleverantörer och programvaruleverantörer) och företag som hanterar marknadsföringsutskick. Personuppgifterna delas även med myndigheter, om så krävs enligt lag. Om BidTruster eller del av BidTruster skulle bli uppköpt av eller gå samman med ett annat företag kan personuppgifterna även delas med sådana företag.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras i upp till 12 månader från vår senaste kommunikation. Därefter kommer personuppgifterna att anonymiseras eller raderas. Personuppgifter som behandlas för att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas dock t.o.m. dess att preskription inträder, dvs. typiskt sett tio år från det att kravet uppstod. Om du motsätter dig behandlingen för direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att användas för detta.

Behandling inom EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU/EES.

2. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, ändring och spridning. T.ex. sker behandlingen i lokaler med god fysisk säkerhet och i IT-system som har god IT-säkerhet. När andra bolag behandlar personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi att dessa är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal. Vi ställer även krav på säkerhet och sekretess i enlighet med tillämpliga lagar.

3. Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter avseende hur dina personuppgifter får behandlas. Du har bl.a.:

 • Rätt att bli informerad. Du kan begära att när som helst få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt att begära tillgång. Du kan begära att få en kopia över dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätt att begära rättelse. Du kan begära att vi korrigerar felaktig eller icke fullständig information om dig.
 • Rätt att begära radering. Du kan begära radering av dina personuppgifter. Rätten gäller vid följande situationer:
  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlats in eller på annat sätt behandlats.
  • Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan vi vara förhindrade att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter p.g.a. rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 • Rätt att begära begränsning av behandlingen. Du kan begära att behandlingen av viss personuppgift endast får behandlas för vissa specifika syften. Rätten gäller vid följande situationer:
  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas.
  • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandling men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • I väntan på kontroll av om våra berättigade skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina berättigade skäl i samband med att du invänt mot behandlingen.
 • Rätt att invända mot behandlingen. Du kan invända mot att vi behandlar någon av dina personuppgifter. Om du invänder mot en behandling får vi inte längre behandla personuppgifterna som är föremål för invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter. Se avsnitt 4.

Du kan när som helst begära att utöva någon av dina rättigheter genom att kontakta oss på info@bidtruster.se.

4. Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR eller gällande dataskyddslagstiftning kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

5. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar personuppgifter får du gärna kontakta oss via info@bidtruster.se.

BidTruster AB
Organisationsnummer: 556993-9084
Kungsträdgårdsgatan 2
106 70 Stockholm

Denna Integritetspolicy uppdateras från tid till annan. Integritetspolicyn uppdaterades senast den 25 jan 2021.