1. Parter

1.1. Detta Anslutningsavtal för BidTrusters Mäklarapp (”Anslutningsavtalet”) har ingåtts mellan BidTruster AB (”BidTruster”) och den mäklarfirma som godkänner villkoren (”Mäklaren”). Godkännande av Anslutningsavtalet är en förutsättning för användning av BidTrusters Mäklarapp (”Mäklarapp”) och tjänster som erbjuds i eller i anslutning till Mäklarappen (tillsammans ”Tjänsten”).

1.2. Anslutningsavtalet är bindande för Mäklaren genom att enskilda mäklare anställda hos, eller annars anslutna till, Mäklaren (”Användaren”) godkänner Anslutningsavtalet. När Användaren godkänner Anslutningsavtalet företräder Användaren Mäklaren. Användaren ansvarar för att denne är behörig att företräda Mäklaren. BidTruster ansvarar inte för att kontrollera att Användaren har sådan behörighet.

2. Om Tjänsten

2.1. Tjänsten tillhandahålls som den är. BidTruster tillhandahåller endast ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan fastighetsmäklare och bostadsköpare. BidTruster har ingen kontroll över och är inte part i någon transaktion som förmedlas genom Tjänsten.

2.2. BidTruster strävar alltid efter att tillhandahålla en för ändamålet väl fungerande Tjänst. Tjänsten är ständigt under pågående utveckling, varför BidTruster kan komma att göra ändringar, t.ex. lägga till ny funktionalitet eller ta bort befintlig funktionalitet. BidTruster förbehåller sig rätten att ändra i Tjänsten eller att upphöra med att tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten.

2.3. BidTruster kommer att vidta rimliga ansträngningar för att se till att Tjänsten är tillgänglig vid alla tidpunkter. BidTruster lämnar dock inga utfästelser eller garantier om Tjänstens tillgänglighet eller Tjänsten i övrigt. Mäklaren är medveten om att Tjänsten tillhandahålls över internet och mobila nätverk, vilket kan påverka såväl kvalitet som tillgänglighet.

3. Användning av Tjänsten

3.1. Mäklaren har rätt att använda Tjänsten i enlighet med Anslutningsavtalet, såsom Tjänsten tillhandahålls från tid till annan till BidTrusters kunder.

3.2. All användning av Tjänsten ska ske i enlighet med Anslutningsavtalet, gällande lagstiftning, god mäklarsed och andra regler som gäller i Mäklarens verksamhet och/eller yrkesutövning, samt BidTruster vid var tid meddelade skriftliga instruktioner.

3.3. Inloggningsuppgifter till Mäklarappen är personliga. Mäklaren ansvarar för att personlig och användarspecifik information, såsom inloggningsuppgifter, förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Mäklaren ska omedelbart underrätta BidTruster vid misstanke om att någon obehörig har tillgång till dennes inloggningsuppgifter.

3.4. Mäklaren ansvarar för all information som överförs till och lagras i Tjänsten. Tjänsten får inte användas för att publicera material, såsom bilder och bostadsbeskrivningar, som Mäklaren inte har rätt att använda eller som kan uppfattas som olämpligt eller kränkande. Immaterialrättsligt skyddat material får endast publiceras i Tjänsten om det sker med rättighetsinnehavarens tillåtelse, som även ska innefatta rätt för BidTruster att nyttja materialet i tjänsten.

3.5. Mäklaren får därutöver inte publicera material som innehåller (i) virus, trojaner eller annan skadlig kod eller (ii) pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga aktiviteter.

3.6. Om BidTruster upplever att publicerat material inte uppfyller BidTrusters krav kan BidTruster komma, men har ingen skyldighet, att ta bort det. Även punkt 4 kan bli tillämplig.

4. Konsekvenser av otillåten användning

4.1. BidTruster har rätt att omedelbart stänga av Mäklarens eller Användarens åtkomst till Tjänsten vid misstanke om att Mäklaren eller dess Användare (i) inte följer Anslutningsavtalet, inklusive uteblivna betalningar, eller riskerar säkerheten eller Tjänstens funktion, (ii) använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka BidTruster eller tredje man skada, eller (iii) i övrigt använder Tjänsten på ett sätt som strider mot BidTrusters intressen. I samband med avstängningen kommer BidTruster att meddela Mäklaren om avstängningen och även ange skälen för BidTrusters beslut. Utöver avstängning kan BidTruster även göra gällande andra avtalsmässiga rättigheter, såsom skadestånd, och/eller vidta ytterligare rättsliga åtgärder.

5. Mäklarens data

5.1. För att kunna utnyttja Tjänstens funktionalitet behöver Mäklaren ge BidTruster tillgång till viss data i Mäklarens mäklarsystem. Sådan data kommer bl.a. att göras tillgänglig för bostadsköpare via Tjänsten. BidTrusters tillgång till Mäklarens data är en förutsättning för att BidTruster ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om Mäklaren inte ger BidTruster tillgång till sådan data fungerar inte Tjänsten.

5.2. Genom ingåendet av detta Avtal tillåter Mäklaren BidTruster att få, och ska ge BidTruster, tillgång till Mäklarens data. BidTruster har rätt att ta del av, använda och bearbeta sådan data liksom data som genereras genom användning av Tjänsten i syfte att tillhandahålla och förbättra BidTrusters tjänster. BidTruster kan komma att kontakta leverantör av Mäklarens mäklarsystem i syfte att få tillgång till Mäklarens data. Mäklaren ska på BidTrusters begäran vara behjälplig med och underlätta kommunikation med leverantören.

6. Ersättning

6.1. Mäklarappen tillhandahålls utan kostnad, om inte annat överenskommes. Viss tjänst som erbjuds genom Tjänsten kan dock vara föremål för särskild ersättning från Mäklaren. BidTruster kommer i sådana fall att informera om kostnader och eventuella andra villkor för sådan tjänst i samband med att den erbjuds.

6.2. BidTruster kan komma att börja ta betalt för hela Tjänsten eller en viss tjänst som tidigare tillhandahållits utan kostnad. I sådana fall kommer BidTruster minst sex månader dessförinnan att skriftligen informera Mäklaren om detta. Mäklaren har då rätt att säga upp Anslutningsavtalet genom skriftligt meddelande därom till

6.3. BidTruster. Vid sådan uppsägning upphör, om inte annat anges, Anslutningsavtalet att gälla dagen före det att BidTruster börjar ta betalt för Tjänsten. Om Mäklare inte har sagt upp Anslutningsavtalet senast dagen före det att BidTruster börjar ta betalt ska Mäklaren anses ha accepterat betalningsskyldighet för Tjänsten. Om Användare accepterar betalningsansvar för viss tjänst, efter att ha fått information om kostnaden och eventuella andra villkor, sker det för Mäklarens räkning.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Alla immateriella rättigheter i och till Tjänsten tillhör BidTruster. BidTruster ger Mäklaren en icke-exklusiv rätt att använda Tjänsten under avtalstiden, inom ramen för Mäklarens verksamhet och i enlighet med Anslutningsavtalet.

7.2. Mäklaren ska tillse att BidTruster erhållit en rätt att i enlighet med Anslutningsavtalet använda, inklusive framställa exemplar av och bearbeta, det material, t.ex. bilder, filmer och annonstexter, som Mäklaren tillgängliggör via Tjänsten.

7.3. Mäklaren ska hålla BidTruster skadelöst för det fall att BidTruster mottar krav från tredje man om att BidTrusters nyttjande av material eller data som Mäklaren tillhandahållit under Anslutningsavtalet utgör intrång i sådan tredje mans rätt.

8. Personuppgifter

8.1. BidTruster kommer att, såsom personuppgiftsbiträde, behandla personuppgifter på uppdrag av Mäklaren under Anslutningsavtalet. Genom Anslutningsavtalets ingående har BidTruster och Mäklaren även ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbiträdesavtalet utgör en integrerad del av Anslutningsavtalet och finns tillgängligt här [Anslutningsavtal].

8.2. Därutöver kommer BidTruster att i samband med användning av Tjänsten att behandla personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig. Sådan behandling sker i enlighet med vår personuppgiftspolicy, tillgänglig här [Integritetspolicy]. Personuppgiftspolicyn anger närmare för vilka behandlingar som BidTruster är personuppgiftsansvarig.

9. Sekretess

9.1. Vardera parten åtar sig att inte för tredje man avslöja information rörande affärs- eller driftförhållanden, inklusive Anslutningsavtalet, (”Konfidentiell Information”) som part erhåller från den andra parten och att inte, direkt eller indirekt, för egen eller annans räkning, utnyttja Konfidentiell Information för annat syfte än uppfyllandet av Anslutningsavtalet.

9.2. Vardera parten förbinder sig därutöver att endast avslöja Konfidentiell Information till anställda, eller andra för vilka part svarar, för vilka sådan information är nödvändig att avslöja för att åtaganden under Anslutningsavtalet ska kunna uppfyllas.

9.3. Sekretess enligt denna punkt 9 gäller inte för information som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Anslutningsavtalet eller som part enligt lag eller efter föreläggande av behörig domstol är skyldig att avslöja. Sekretessen ska vidare inte hindra BidTruster från att såsom beskrivs i Anslutningsavtalet använda data som tillhandahålls eller genereras genom användning av Tjänsten.

10. Ansvar

10.1. All användning av Tjänsten sker på egen risk. Mäklaren ska hålla BidTruster skadeslöst vid samtliga krav från tredje man mot BidTruster med anledning av överträdelse därav.

10.2. Parts ansvar för skada omfattar inte ersättning för indirekt förlust, såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller data. BidTrusters skadestånd per kalenderår är, oaktat antal Användare som ingår Anslutningsavtalet, begränsat till ett sammanlagt maximalt belopp om 50 000 SEK. Ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt gäller inte då part agerat uppsåtligen eller varit grovt vårdslös.

11. Avtalstid

11.1. Anslutningsavtalet gäller tillsvidare, till dess att BidTruster skriftligen säger upp Anslutningsavtalet eller Användaren tar bort sitt användarkonto. Vid Anslutningsavtalets upphörande ska Användaren avinstallera Tjänsten på samtliga enheter.

12. Övrigt

12.1. Anslutningsavtalet får inte överlåtas utan den andra partens skriftliga godkännande i förväg. BidTruster äger dock rätt att överlåta Anslutningsavtalet till annat bolag inom samma koncern eller i samband med överlåtelse av alla eller en väsentlig del av BidTrusters tillgångar.

12.2. BidTruster har en ensidig rätt att ändra i Anslutningsavtalet. Mäklaren informeras genom Användaren skriftligen i förväg innan sådan ändring börjar gälla.

12.3. BidTruster äger rätt att i marknadsföring och övrig kommunikation uppge att Mäklaren är kund till BidTruster samt att i samband med det använda Mäklarens firma och varumärke.

12.4. Part ansvarar inte för omständighet utanför sin kontroll som part inte skäligen hade kunnat förvänta sig och vars följder denne inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna, såsom blixtnedslag, utebliven internetuppkoppling, hackerattack, ändrad lagstiftning eller arbetskonflikt. Part som anser sig drabbad av force majeure ska snarast underrätta den andra parten därom.
12.5 Mäklaren kan kontakta BidTruster vid frågor, synpunkter eller klagomål avseende Tjänsten via info@bidtruster.se.

13. Tillämplig lag

13.1. Svensk lag tillämpas på Anslutningsavtalet. Tvister som uppstår i anledning av Anslutningsavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.